Pokyny pro autory

Časopis Reflexe je odborný recenzovaný časopis (zařazený na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a do mezinárodních databází SCOPUS, ERIH PLUS a EBSCO), který zveřejňuje

  • původní filosofické studie. Maximální rozsah je 30 normostran (54 000 znaků s mezerami).
  • překlady kratších filosofických textů významných autorů (rubrika „Texty“)
  • rozhovory
  • recenze domácích i zahraničních publikací z oboru filosofie a příbuzných oborů. Doporučený maximální rozsah recenze je 15 normostran (27 000 znaků s mezerami). Recenze by kromě shrnutí obsahu publikace (jež by nemělo překročit 70 procent textu) měla obsahovat i autorovo hodnocení recenzované práce (jejích přínosů a nedostatků) a případně autorův vlastní postoj k danému tématu.
  • diskusní příspěvky a zprávy z konferencíStudie procházejí po předběžném posouzení v redakci anonymním recenzním řízením (viz Pokyny pro recenzenty). Do recenzního řízení bude studie zařazena jen tehdy, obsahuje-li kromě vlastního textu také shrnutí v češtině (max. 600 znaků s mezerami). Autor příspěvku nechť odděleně uvede kontaktní údaje (poštovní adresu, email a telefon). Tím, že svůj příspěvek nabídne časopisu Reflexe, se zároveň zavazuje, že jej v tutéž dobu nenabízí v češtině žádnému jinému časopisu a že jej do té doby nikde česky nepublikoval (ani v internetové podobě). Současně tím uděluje souhlas se zveřejněním plné verze svého příspěvku na webových stránkách časopisu. U recenzí, rozhovorů, textů a diskusí je vhodné redakci kontaktovat k předběžné dohodě. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Žádáme autory, aby se při úpravě svých článků řídili formálními pravidly pro úpravu textů platnými v nakladatelství OIKOYMENH.

Příspěvky do časopisu Reflexe přijímá šéfredaktor Tomáš Koblížek buď emailem (reflexe@oikoymenh.cz), nebo poštou na adresu:
Redakce Reflexe
Černá 3
110 00 Praha 1

Po schválení textu k publikaci provede autor případné požadované opravy a v případě studií doplní resumé v angličtině a němčině (příp. v dalším světovém jazyce). Poté obdrží vysázený text ke korektuře (ve formátu pdf), který s vyznačenými opravami předá redakci v požadovaném termínu. V opačném případě si redakce vyhrazuje právo provést nezbytné formální a stylistické úpravy samostatně a nebrat zřetel na korektury doručené autorem po termínu.

Autor obdrží jeden výtisk Reflexe. Příspěvky nejsou honorovány. Celý text je vydán tiskem a současně je zveřejněn rovněž na internetu.

Reflexe vychází dvakrát do roka.