Pokyny pro recenzenty

Posudky příspěvků do Reflexe by měly obsahovat

  • celý název příspěvku
  • zhodnocení hlavních přínosů dané stati
  • zhodnocení hlavních nedostatků
  • konečné rozhodnutí: je třeba, aby se recenzent rozhodl pro jedno z následujících hodnocení
  • doporučuji k přijetí bez výhrad
  • doporučuji k přijetí s menšími úpravami (problematická místa a návrhy na změny uvádím v posudku nebo přímo v textu příspěvku)
  • doporučuji k přijetí až po zásadním přepracování
  • nedoporučuji k přijetí

  • výčet nezbytných úprav (v případě hodnocení 2 a 3)
  • datum, místo a jméno recenzenta

Redakce prosí recenzenty, aby svůj posudek dodali Reflexi v elektronické podobě na adresu reflexe@oikoymenh.cz do 1 měsíce od doručení rukopisu. Jména recenzentů autorům nesdělujeme, ale na vyžádání zasíláme oba posudky (bez osobních údajů recenzenta). Posudky jsou archivovány.