Poznámka 13

Gadamer v tomto důrazu na zásadní význam dialogické a dramatické formy Platónových děl navazuje především na svého učitele P. Friedländera (srv. k tomu zejména Friedländerovo dílo Platon, Berlin 1964), oproti němu se však snaží o hlubší filosofický výklad této vazby Platónovy filosofie na dialogickou formu. Z velkého množství novější literatury k tomuto tématu srv. např. Th. A. Szlezák, Platon und die Schriftlichkeit der Philosophie, Berlin-New York 1985; týž, Gespräche unter Ungleichen, in: Antike und Abendland, 34, 1988, str. 99–116; týž, Was heißt „dem Logos zu Hilfe kommen“? Zu Struktur und Zielsetzung der platonischen Dialoge, in: L. Rosseti (vyd.), Understanding the Phaedrus, Sankt Augustin 1992; H. Gundert, Dialog und Dialektik; Ch. Griswold, Plato’s Metaphilosophy: Why Plato Wrote Dialogues, in: Ch. Griswold (vyd.), Platonic Writings, Platonic Readings, N. Y. 1988; Ch. Gill, M. M. McCabe (vyd.), Form and Argument in Late Plato.