Poznámka 14

„Sókratovské vědění o nevědění Dobra přivodilo v západní filosofii obrat, který budeme v této studii zkoumat se zřetelem k tomu, co je společné Platónovi a Aristotelovi: je to obrat k logoi, tedy k filosofii, jež se opírá o eidos“ (Idea Dobra, str. 10); srv. Platón, Faidón, 99e.