Poznámka 28

Srv. mj. závěrečnou větu Gadamerovy hlavní práce, Wahrheit und Methode (GW, I, str. 494). K tomuto tématu srv. také F. J. Ambrosio, Gadamer, Plato and the Discipline of Dialogue, in: International Philosophical Quarterly, 27, 1987, str. 17–32.