Poznámka 46

K následujícím odstavcům srv. především analýzy v GW, VII, na str. 374–378.