Poznámka 76

Viz motto této kapitoly. Srv. k tomu příspěvek K. Wrighta, Gadamer: The Speculative Structure of Language, in: B. R. Wachterhauser (vyd.), Hermeneutics and Modern Philosophy, Albany 1986, str. 87–110.