Poznámka 18

Josef Král (1882–1978), filosof a sociolog, žák T. G. Masaryka a čelný představitel českého pozitivismu. V době konání kongresu pracoval na velké práci o dějinách české filosofie: J. Král, Československá filosofie. Nástin vývoje podle disciplin, Praha 1937. Událost s kongresovou propagační brožurou rozvířila tehdejší české filosofické prostředí, jak je ostatně vidět i z Patočkovy vzpomínky. Rádlovo písemné odmítnutí se zdůvodněním, jak by měla taková brožura vypadat, a některé Královy protesty jsou obsaženy v Archivu Akademie věd ČR, osobní fond Emanuela Rádla, II b/1, i. č. 45 (dosud nepublikovaný materiál).