Poznámka 37

Srv. přepis mgf. záznamu Patočkovy soukromé přednášky z 20. 12. 1974 uveřejněné pod názvem Česká filosofie v meziválečném údobí, I. Chvatík (vyd.), in: J. Patočka, Masaryk, Soubor statí, přednášek a poznámek, I. Chvatík a M. Petříček jr. (vyd.), Praha (Archivní soubor) 1979, str. 262–281. Srv. též přepis z mgf. záznamu diskuse k této přednášce uveřejněné pod názvem Česká filosofie mezi děma válkami. – Diskuse, I. Chvatík (vyd.), in: tamt., str. 326–343.