Poznámka 3

L. Honnefelder poukazuje na to, že Wolff toto terminologické rozlišení školských autorů nápadným způsobem ignoruje. Wolff se tím zjevně chce od těchto autorů distancovat. Srv. L. Honnefelder, Scientia transcendens. Die formale Bestimmung der Seiendheit und Realität in der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit, in: Paradeigmata, 9, Hamburg 1990, str. 314. Je známou skutečností, že Wolff sledoval záměr obnovy metafyziky, kterou podle jeho názoru scholastická filosofie – a to zejména v suarezovském vydání soudobých autorů – deformuje. V námi sledovaném systematickém tázání jsou tyto okolnosti nicméně irrelevantní. Honnefelder poukazuje také na to, že terminolgické rozlišení mezi metaphysica generalismetaphysica specialis se vyskytuje již u Dunse Scota jako rozlišení mezi metaphysica transcendensscientiae speciales. Srv. Honnefelder, tamt., str. 409. K dějinně filosofickému pozadí tohoto rozlišení srv. rovn. E. Vollrath, Die Gliederung der Metaphysik in eine metaphysica generalis und eine metaphysica specialis, in: Zeitschrift für philosophische Forschung, 16, 1962, str. 258–284.