Poznámka 34

Ve spisu Rozumové principy přírody a milosti z r. 1714 provádí Leibniz toto rozlišení následujícím způsobem: „Ainsi il est bon de faire distinction entre la Perception, qui est l’état intérieur de la Monade representant les choses externes, et l’Aperception qui est la Conscience, ou la connoissance reflexive de cet état intérieur.“ Cit. podle Gerhardtova vydání, G. W. Leibniz, Die philosophischen Schriften, Berlin 1875–1890, sv. VI, str. 600. Percepce je tedy vnitřní stav monády, představující si vnější věci, a apercepce je reflexivní vědomí tohoto vnitřního stavu. Když Wolff mluví o aktu sebezaměřenosti (auf sich selbst acht geben), pak má na mysli zcela zjevně tuto Leibnizovu definici apercepce. Zcela jiná je otázka, zda Leibnize interpretuje správně.