Poznámka 42

Jinak by totiž bylo možné chápat Wolffa jako pouhého pokračovatele scholastické metafyziky. Srv. L. Honnefelder, Scientia transcendens, str. 297 n. Honnefelder poukazuje na jednu výpověď Wundtovu, podle které Wolff sice stojí plně v tradici staré školské filosofie, nicméně ji obnovuje a ještě jednou jí dopomáhá k uznání, a sice tím, že jí dává novou podobu zrozenou z ducha nové doby. Srv. L. Honnefelder, tamt., str. 298. Nenahlížím, co by mělo být onou novou podobou zrozenou z ducha nové doby jiného než právě ten přívrat k vědomí a jeho strukturám, které inicioval Descartes.