Poznámka 9

Wolffovy spisy se člení na tzv. německé a latinské, podle toho, v jakém jazyce jsou sepsány. Wolff nejprve psal své spisy v jazyce německém. Aby však dopomohl své filosofii ke známosti i za hranicemi Německa, sepsal je následně i v jazyce latinském, přičemž je pozoruhodné, že německy a latinsky psané verze jeho spisů vykazují velmi značené odchylky. K tomu srv. W. Röd, Die Philosophie der Neuzeit 2. Von Newton bis Rousseau, Geschichte der Philosophie, sv. VIII. vyd. W. Röd, München 1984, str. 237 n. (česky: Novověká filosofie, II, in: Dějiny filosofie, sv. 9, Praha 2004, str. 304).