Poznámka 49

Kreóntovo stanovisko je dle Goetha nehajitelné, neboť se dopustil „zločinu proti státu“. Viz J. P. Eckermann, Rozhovory s Goethem,přel. K. Jiroudková, Praha 1960, str. 498.Nejvyváženější shrnutí silných i slabých stránek Hegelovy interpretace podává dle mého názoru Schadewaldt. Viz W. Schadewaldt, Die griechische Tragödie, Frankfurt a. M. 1991.