Poznámka 73

Tamt., § 201. Překlad upraven. Tugendhat se sice původně idealistickou figurou „vzájemného uznání“ obšírně zabývá, nikoliv však ve vztahu k Hegelovi, jehož verzi odmítá jako totalitní, ale v souvislosti s Tzvetanem Todorovem a jeho knihou La Vie commune: Essai d’anthropologie générale, Paris 2003.