Lékaři, pomoz si sám!

Zdeněk Neubauer

Text propojuje vybrané myšlenkové motivy z Nietzschova spisu Tak pravil Zarathustra s některými pojmy teoretické biologie Adolfa Portmanna, jako je pojem „neadresných vlastních jevů“ (unadressierte eigentliche Erscheinungen). Tyto jevy, které jsou pochopeny jako „sebeprojevy niternosti“ (Selbstdarstellung der Innerlichkeit), autor vykládá jako projev vůle k moci (Wille zur Macht), díky níž živé bytosti tíhnou k jedinečnému ztělesnění určité životní formy, k celistvé či dokonalé podobě. Nietzschova „ctnost, jež obdarovává“ (die schenkende Tugend) je interpretována právě jako tato „zdatnost v sebeutváření“, která se ovšem realizuje pouze tehdy, když život sám sebe vydává a překračuje.