Poznámka 18

Srv. P. Ricoeur, který rovněž trvá na tom, že poetické dílo není prosto reference, viz P. Ricoeur, Figuring the Sacred, Minneapolis 1995, str. 43; jak Ricoeur, tak Lewis (viz Christian Reflections, str. 7) mluví v této souvislosti o mimésis (Aristotelés), u Ricoeura však nalézáme Kantův metodický obrat k subjektu, a proto je zjevovatelská povaha metafory (jako u Heideggera) chápána ve smyslu otevírání nové možnosti sebeporozumění subjektu, viz též Gadamer. Lewis naopak předpokládá transcendentí referent vně subjektu.