Poznámka 24

Viz C. S. Lewis, On Stories, in: Essays presented to Charles Williams, Oxford 1947, str. 101; Lewisovo pojetí nezastupitelnosti mýtu ve vypovídání o skutečnosti se velmi podobá Tillichovu konceptu „broken myth“; srv. P. Tillich, Dynamics of Faith, New York 1957, str. 50.