Poznámka 26

Viz C. S. Lewis, Bůh na lavici obžalovaných, Praha 1997, str. 39–41, srv. R. Wellek a A. Warren o literatuře obecně: Teorie literatury, str. 155, o mýtu: tamt., str. 273 nn.