Poznámka 43

Lewis se celý život intenzivně zabýval romantismem (německým i anglickým) a sám se k němu hlásil. Jeho recepce Barfieldovy teorie jazyka a vůbec jeho pojetí vztahu Přírody a Ducha svědčí o vlivu Hegelovy a Schellingovy filosofie; srv. C. S. Lewis, Miracles, str. 164–167; viz též J. Patrick, C. S. Lewis and Idealism, in: A. Walker – J. Patrick (vyd.), A Christian for All Christians, London 1990, str. 161.