Poznámka 87

C. S. Lewis, Miracles, str. 34; týž, Čtyři lásky, str. 5; týž, Průvodce modlitbou: Dopisy Malkolmovi, str. 67; týž, Christian Reflections, str. 63; podobně hovoří o lidském rozumu i takový „theolog Zjevení“, jakým byl E. Brunner (srv. E. Brunner, Revelation and Reason, Philadelphia 1946, str. 67–68), vyslovuje se rovněž v tom smyslu, že logos lidského rozumu i inteligibilní řád stvoření odrážejí Logos Boží. Připouští zde tedy stejně jako Lewis jistou (ač hříchem omezenou) korespondenci, viz E. Brunner, tamt., str. 309–321.