Hegelova spekulace jako odpověď na Platónovu dialektiku

Tereza Matějčková

Článek se věnuje srovnání Hegelovy koncepce dialektiky na pozadí Platónova Sofisty. Hegel radikalizuje Platónovu nauku o nejvyšších rodech tím, že chápe jednotu výlučně ze sepětí s diferencí. Tato diference přitom není vázána na perspektivy, jak tvrdí Platón v Sofistovi, ale má ontologický základ v jsoucnu samém – jeho jednota se konstituuje skrze diferenci. Takto dynamickému pojetí bytí je třeba rozumět na pozadí Hegelovy fenomenologie: vše jsoucí je, nakolik se jeví, a jako jevící se je bytostně vztahem stejnosti a jinakosti. Spíše než filosofem monismu je Hegel filosofem ontologického vztahu jednoty a diference.

Hegelova spekulace jako odpověď na Platónovu dialektiku (PDF)